X
تبلیغات
زولا

زنبور عسل در ایران

حمله زنبور عسل و عکس العمل در برابر انها

بیشتر دشمنان طبیعی زنبور عسل می توانند از طریق سوراخ ورودی کندو واذرد ان شوند. در مواقعی که شهد در طبیعت فراوان باشد و کندو نیز ارام باشد زنبورهای کارگر توجه کمتری به سوراخ پرواز دارند ولی بر عکس در مواقعی که  شهد در طبیعت کم باشد و احیانا کندو نیز اشفته باشد،تعداد زنبورهای گارد و توجه انها به سوراخ پرواز بیشتر می شود.

در این وضعیت هر زنبور بیگانه ای که وارد کندو میشود توسط زنبورهای گارد مورد بازرسی قرار میگیرد و اگر غریبه باشد به ان حمله کرده  و مانع ورود وی به کندو می شوند.زنبورهای گارد 20-18 روز سن دارند  و هنگامی که اشفته شده باشند در مدخل کندو با وضعیت خاصی قرار می گیرند.به این ترتیب که روی دو جفت پاهای عقب ایستاده و پاهای جلویی خود را بلند می کنند.شاخکهای انها به طرف جلو کشیده شده و ارواره ها بسته می شوند و در موقع اشفتگی بیشتر،ارواره ها را باز کرده و بالها را نیز باز نگه داشته و اماده حمله می شوند.معمولا کمتر از5/0 درصد از زنبورهای یک کلنی اماده برای دفاع و نیش زدن هستند و اماده ترین انها در نزدیکی سوراخ پرواز قرار می گیرند.باید به هنگام زنبورداری از عطر و ادکلن و کرمها استفاده نکرد و هیچوقت به زنبور ها بازدم نکرد زیرا گاز کربنیک  باعث تحریک زنبور میشود.به هنگام نیش خوردن توسط زنبور فورن از ان منطقه دور شدن بهترین راه حل می باشد زیرا زنبور در محل گزیدگی فرمون خاصی ترشح می کند و شخص را علامتگذاری می کند و از این طریق سایر زنبورها را به همان نقطه جلب می کند.زنبور عسل دارای نیشی به طول 5الی6 میلیمتر  و با خارهای وارونهای شکل به تعداد15 ای16 عدد می باشد.